Rozšíření seznamu věcí nezabavitelných v exekuci

Novelou občanského soudního řádu byl s účinností od 1.září 2015 rozšířen seznam věcí, které nemohou být dlužníkům zabaveny při výkonu rozhodnutí či exekuci. Nad rámec movitých věcí, které dlužníci nezbytně potřebují k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, nebo jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy, nelze nadále při výkonu rozhodnutí či exekuci postihnout rovněž věci, jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Při výkonu rozhodnutí či exekuci tak bude přihlíženo k počtu členů rodiny povinného (například počet nezabavitelných postelí), jakož i obvyklé životní úrovni. Na životní podmínky a potřeby, které se budou vymykat obvyklému průměru, toto ustanovení nedopadá, tj. tyto věci mohou být postiženy. Novela dále rozvádí již dříve zakotvené výluky u běžných oděvních součástí (které dopadá i na prádlo a obuv), obvyklého vybavení domácnosti (zejména dopadá na lůžko, stůl, židle, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo, pokud hodnota takových věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti), zdravotnických potřeb (které se vztahuje i na jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě) a tyto dále nad rámec snubního prstenu, hotových peněz do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce a zvířat, která slouží člověku jako společník, rozšiřuje i na studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, jakož i písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů.

Vymezení předmětu soudního smíru

Rozsudkem ze dne 24.6.2015, sp.zn. 29 Cdo 1962/2013 potvrdil Nejvyšší soud ČR závěry obsažené již ve Stanovisku občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu ČSR z 11. listopadu 1986, Cpj 44/86, jakož i ve svých předchozích rozhodnutích, týkající se vymezení předmětu soudního smíru ve smyslu § 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Obsahem soudního smíru je dohoda účastníků, kterou se upravují jejich hmotněprávní vztahy. Ze soudního smíru musí být vždy patrno, jak byly mezi účastníky vypořádány nároky, které byly předmětem soudního řízení. Není však vyloučeno, aby účastníci učinili předmětem soudního smíru i vztahy jiné, než které představují předmět soudního řízení, pokud to jejich povaha připouští. Jestliže tak soudní smír svým obsahem upravuje i další hmotněprávní vztahy účastníků nad rámec předmětu probíhajícího soudního řízení, jedná se o smír přípustný.

Paušální náhrada hotových výdajů účastníka nezastoupeného advokátem

Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 7.10.2014, sp.zn. Pl. ÚS 39/13 vymezil podmínky ústavně konformního výkladu ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, upravujícího druhy nákladů řízení, které mohou být účastníku občanského soudního řízení přiznány k náhradě. Podle závazného interpretativního výroku Ústavního soudu ČR naplňuje zásadu rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod postup soudů v občanském soudním řízení, spočívající v přiznávání náhrady hotových výdajů účastníkům řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem, a to v situacích, v nichž by účastníkům řízení advokátem zastoupeným byla taková náhrada přiznána podle zvláštního předpisu (advokátního tarifu). Nezastoupenému účastníkovi tak v případě úspěchu v soudním řízení náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300,-Kč za jeden úkon vyjmenovaný v § 11 advokátního tarifu.

Účelnost zastoupení obcí a soukromých právnických osob v soudním řízení

Zásadní rozhodnutí pro územně samosprávné celky, jakož i pro orgány státní správy a jiné správní úřady představuje nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I.ÚS 2310/13, ze dne 13. 3. 2014. Ústavní soud v tomto nálezu vyslovil, že pokud účastník řízení (zde obec) zaměstnává pracovníky s vysokoškolským právním vzděláním, lze mít za to, že tito zaměstnanci by měli být schopni řešit právní záležitosti týkající se činnosti obce, včetně jejího zastupování před soudem. Výdaje související se zastupováním advokátem namísto vlastních zaměstnanců nejsou účelně vynaloženými náklady a nelze spravedlivě požadovat jejich náhradu v soudním řízení. K tomuto však Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 25 Cdo 644/2014, ze dne 23. 4. 2014, doplnil, že v případě soukromého subjektu není k takto restriktivnímu výkladu obecně důvod, a to ani tehdy, jde-li o pojišťovnu, která skutečně může odborným aparátem s právnickým vzděláním disponovat. Zastupování soukromých subjektů advokátem je tak vždy účelné, ledaže by se jednalo o zjevný případ zneužití práva na zastoupení advokátem v soudním řízení.

Náhrada nákladů poškozeného v trestním řízení

V rozhodnutí ze dne 28.8.2014, sp.zn. 6 Tdo 992/2014 se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda nárok poškozeného na náhradu nákladů spojených s přibráním zmocněnce v trestním řízení je pro účely rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání újmou vzniklou v souvislosti s trestným činem či nikoliv. Nejvyšší soud ČR konstatoval, že náklady například na přiznání zmocněnce jsou majetkovou újmou na straně poškozeného, které mají svůj původ ve skutku, pro který je obviněný trestně stíhán, nejedná se však o vlastní škodu způsobenou trestným činem. Jedná se o náklady trestního řízení, k jejichž úhradě je odsouzený povinen vedle náhrady škody způsobené trestným činem (§154 TŘ). Náklady vzniklé poškozenému v souvislosti s účelným uplatňováním jeho práv tak představují nárok samostatný, který netvoří součást škody způsobené trestným činem. Z uvedeného důvodu není možné přiznat poškozenému náklady trestního řízení v rámci výroku o povinnosti obviněného k náhradě škody ani tyto činit podmínkou pro podmíněné zastavení trestního stíhání.

1 2 3 9
 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz