Criminal Law

Náhrada nákladů poškozeného v trestním řízení

V rozhodnutí ze dne 28.8.2014, sp.zn. 6 Tdo 992/2014 se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda nárok poškozeného na náhradu nákladů spojených s přibráním zmocněnce v trestním řízení je pro účely rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání újmou vzniklou v souvislosti s trestným činem či nikoliv. Nejvyšší soud ČR konstatoval, že náklady například na přiznání zmocněnce jsou majetkovou újmou na straně poškozeného, které mají svůj původ ve skutku, pro který je obviněný trestně stíhán, nejedná se však o vlastní škodu způsobenou trestným činem. Jedná se o náklady trestního řízení, k jejichž úhradě je odsouzený povinen vedle náhrady škody způsobené trestným činem (§154 TŘ). Náklady vzniklé poškozenému v souvislosti s účelným uplatňováním jeho práv tak představují nárok samostatný, který netvoří součást škody způsobené trestným činem. Z uvedeného důvodu není možné přiznat poškozenému náklady trestního řízení v rámci výroku o povinnosti obviněného k náhradě škody ani tyto činit podmínkou pro podmíněné zastavení trestního stíhání.

Prodej vozidel s přetočeným tachometrem je podvodem

Nejvyšší soud České republiky se ve svém sjednocujícím stanovisku ze dne 3.7. 2014, sp.zn. 8 Tdo 728/2014, zabýval otázkou trestnosti prodeje vozidel s upraveným stavem tachometru. Nejvyšší soud potvrdil, že prodej vozidel s upraveným tachometrem je podvodem podle § 209 trestního zákoníku, neboť stočeným počtem najetých kilometrů dochází k poškozování nových kupců vozidla a vědomému obohacování se na jejich úkor. Podmínkou trestnosti je, že pachatel prodává vozidlo, u kterého sám nebo prostřednictvím jiné osoby upravil (tzv. přetočením) stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a na základě tohoto přetočení navýšil kupní cenu vozidla nejméně o částku 5.000,-Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené úpravě tachometru věděl, zaplatí.

Větší než malé množství”

V souvislosti se zrušením vybraných ustanovení trestního zákoníku a nařízení vlády č. 467/2009 Sb. nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12, ze dne 23. 7. 2013, vznikla potřeba sjednotit rozhodovací činnost soudu v otázce výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících. Tohoto úkolu se zhostilo trestní kolegium Nejvyššího soudu ČR ve svém stanovisku, jehož přílohu tvoří seznam hodnot jednotlivých omamných a psychotropních látek pro účely trestního zákoníku. Stanovisko má pouze doporučující charakter, a hodnoty látek jsou spíše orientační, přesto lze očekávat jeho aplikaci minimálně do doby, než bude přijata nová zákonná úprava k této otázce.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz