Střídavá výchova jako priorita

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 30.4.2014, sp.zn. III.ÚS 650/14 konstatoval, že při rozhodování o střídavé výchově není rozhodným kritériem přání ani souhlas konkrétního rodiče (střídavá výchova tak může být nařízena bez souhlasu jednoho z manželů či dokonce proti jeho vůli), nýbrž především zájem dítěte, který musí být obecnými soudy vždy respektován. Zájmem dítěte přitom nepochybně je, aby, jsou-li pro to splněny podmínky, bylo v péči obou rodičů. Střídavá výchova je snahou o co nejúplnější naplnění práva dítěte na oba rodiče, pokud spolu oba rodiče nežijí, neboť tato forma výchovy umožňuje dítěti nejen zachování fungujících vztahů s oběma rodiči, ale rovněž mu umožňuje zůstat součástí běžného každodenního života obou rodičů.

Předražek omezuje jistotu vydražitelů

Předražek je institutem procesního práva (§ 336ja zákona č. 99/1963 Sb.), jehož smyslem je především zvýšit výtěžnost dražeb nemovitostí. Dojde-li k vydražení nemovitosti vydražitelem, dává zákon ještě dalším osobám možnost, aby vydraženou nemovitost přeplatili, tj. učinili tzv. předražek. Předražek je možné navrhnout pouze písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu s tím, že navrhovatel předražku musí nabídnout za nemovitost částku alespoň o čtvrtinu vyšší než bylo nejvyšší podání vydražitele. Vydražitel může ve lhůtě tří dnů předražek dorovnat, učinit nejvyšší předražek a stát se tak vlastníkem dražené nemovitosti. V opačném případě se nabyvatelem nemovitosti stává navrhovatel předražku namísto vydražitele.

Procentuální rozmezí výše výživného pro nezaopatřené dítě (2014)

Expertní skupina Ministerstva spravedlnosti ČR vypracovala již v roce 2010 za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů tabulku s doporučenou výší výživného pro nezaopatřené děti. Uvedená tabulka má pouze doporučující charakter, přesto z ní soudy při stanovení výživného často vycházejí.

Následující procentuální rozmezí výše výživného dle věku nezaopatřeného dítěte platí pro rok 2014:

0–5 let ………11–15 %
6–9 let ………13–17 %
10–14 let …….15–19 %
15–17 let …….16–22 %
18 a více let …19–25 %

Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR http://goo.gl/RjWXJX

NOZ: Postižení společného jmění pro dluhy jen jednoho z manželů

Pokud jeden z manželů převezme dluh proti vůli druhého manžela, přičemž nestačí pouhá nevědomost, ale výslovný nesouhlas druhého z manželů s takto převzatým dluhem, který musí být projeven vůči věřiteli co nejdříve poté, co se druhý manžel o dluhu dozvěděl, nebude dle ustanovení § 732 NOZ v rámci exekuce postihováno celé společné jmění manželů, nýbrž pouze podíl povinného manžela na tomto jmění. Podíl povinného manžela určí soudní exekutor v době provádění exekuce, tj. po doručení exekučního příkazu povinnému. Vypořádání bude provedeno dle zásad uvedených v § 742 NOZ, tedy zpravidla rozdělením společného jmění na dva stejné díly, přičemž soudní exekutor v exekuci postihne pouze majetkový podíl povinného manžela a majetek, který by dle vypořádání připadl druhému z manželů, ponechá nedotčen. Pokud manžel povinného nebude souhlasit s vypořádáním provedeným exekutorem a postižením jistých věcí ze společného jmění, bude se muset proti zásahu exekutora bránit tzv. vylučovací žalobou, v níž uvede skutečnosti rozhodné pro odlišné vypořádání společných majetkových hodnot manželů.

Finanční kompenzace za průtahy řízení

V řízení před českými soudy dochází často k průtahům. Účastníkům takového řízení náleží poté finanční kompenzace dle zákona č.82/1998 Sb. Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III.ÚS 2142/09 ze dne 12.07.2012 uvedl, že pro poměry České republiky je přiměřené, jestliže se základní částka, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za jeden rok řízení, přičemž první dva roky řízení budou ohodnoceny částkou o polovinu nižší.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz