Většině z nás zůstává v povědomosti, že při převodu nemovitosti se hradí daň ve výši stanovené zákonem, a to z kupní ceny sjednané smluvními stranami v kupní smlouvě či z ceny určené znaleckým posudkem, v závislosti na tom, která z těchto hodnot je vyšší. S účinností od 1.1.2014 byla zákonná úprava daně z převodu nemovitosti nahrazena úpravou do jisté míry novou a termín „daň z převodu nemovitosti“ byl nahrazen pojmem „daň z nabytí nemovitých věcí“. Zatímco sazba daně zůstává nezměněna ve výši 4%, způsob jejího výpočtu doznal jistých změn. Nově se daň počítá z tzv. nabývací hodnoty snížené o uznatelný výdaj, kterým se rozumí především náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Nabývací hodnota může vyplynout opětovně ze sjednané kupní ceny anebo může být určena ze srovnávací daňové hodnoty, která odpovídá 75% směrné hodnoty – obvyklé ceny nemovitosti stanovené správcem daně, anebo 75% ceny zjištěné podle znaleckého posudku. Rozhodná je i v těchto případech hodnota vyšší. Nechá-li si tedy poplatník vyhotovit v souvislosti s převodem nemovitosti znalecký posudek, určí pro účely výpočtu daně nejprve 75% ceny dle znaleckého posudku, porovná výslednou částku se smluvenou kupní cenou a z vyšší částky odvede příslušnému finančnímu úřadu daň. Nebude-li znalecký posudek k dispozici, je poplatník povinen odvést finančnímu úřadu nejprve zálohu ve výši daně ze sjednané kupní ceny a současně sdělit finančnímu úřadu veškeré údaje týkající se převáděné nemovitosti. Úřad poté pomocí cenových map určí obvyklou cenu takové nemovitosti (směrnou hodnotu), z níž vypočítá 75% (srovnávací daňovou hodnotu) a výslednou částku porovná s kupní cenou sjednanou stranami v kupní smlouvě. Pokud se srovnávací daňová hodnota ukáže být vyšší než cena sjednaná, doručí úřad poplatníkovi platební výměr na předmětný rozdíl daně, bude-li vyšší cena sjednaná, započítá se uhrazená záloha bez dalšího na úhradu splatné daně.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz