Námitky jako nezbytný předpoklad podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele

Ustanovení § 110 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách podmiňuje podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele podáním řádných námitek ve stejné věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.5.2014 sp.zn. 2 Afs23/2013 toto znamená, že uchazeč je povinen uvést veškerá pochybení zadavatele již v námitkách proti jeho úkonu či rozhodnutí, protože obsah návrhu je determinován právě obsahem podaných námitek. Uchazeč tedy nemůže návrhem úspěšně brojit proti něčemu, co zadavateli v námitkách nevytkl. Stejně tak zadavatel není oprávněn doplňovat či měnit ve svém rozhodnutí o námitkách či v řízení před správním orgánem důvody vyloučení uchazeče či jiného jeho úkonu či rozhodnutí. Důvody musí být vždy jasně, určitě a srozumitelně vymezeny již v samotném rozhodnutí zadavatele tak, aby je uchazeč byl schopen pochopit a měl možnost s nimi kvalifikovaně polemizovat. Současně musí být uchazeči zadavatelem oznámeny. Není to však hodnotící komise, a tím méně jí přizvaní znalci či jiní odborníci, kdo má uchazeči důvody vyloučení ozřejmit, nýbrž výlučně sám zadavatel.

Nemožnost zastoupení při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 13.1.2014, ÚOHS-S303/2013/VZ-776/2014/514/MPr, uvedl, že vzhledem k charakteru institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, nepřichází v úvahu, aby byl zadavatel, resp. hodnotící komise při určování, zda je nabídková cena konkrétního uchazeče o veřejnou zakázku mimořádně nízká a při možném následném sestavení a zaslání žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zastoupen administrátorem veřejné zakázky (zástupce dle § 151 ZVZ), neboť z účelového výkladu ustanovení § 77 zákona je zjevné, že pouze členové hodnotící komise jsou příslušní k posouzení nabídek uchazečů, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, což však nevylučuje, aby případně své závěry založili i na základě zjištění a doporučení externích subjektů.

Otevírání obálek s nabídkami „IHNED

Podle § 71 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách musí být otevírání obálek zahájeno „ihned“ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Ačkoli časový interval vyjádřený termínem „ihned“ není v zákoně specifikován, podává jeho výklad ÚOHS v rozhodnutí ze dne 29.4.2014, č.j. ÚOHS-S51/2014/VZ-9093/2014/513/JWe. Podle Úřadu musí být zahájení otevírání obálek realizováno v nejkratším možném čase po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak, aby nebylo možné jakkoliv manipulovat s nabídkami nebo učinit jiné úkony, které by do procesu otevírání obálek, resp. celého zadávacího řízení vnesly jakékoliv pochybnosti o regulérnosti jednotlivých kroků zadavatele. Úřad uvádí, že mezi termínem pro podávání nabídek a termínem pro jejich otevření musí být ponechán časový prostor pro uskutečnění administrativních, technických a organizačních úkonů a příprav pro řádné otevírání obálek. Jako přiměřená doba mezi koncem lhůty pro podávání nabídek a začátkem otevírání obálek se tak jeví doba, která je počítána pouze v řádu minut.

Náhrada škody za neoprávněný odběr elektřiny

Snad již definitivní konec nepřiměřeným náhradám škody za neoprávněný odběr elektrické energie přináší nález Ústavního soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 29/13 ze dne 1.4.2014. Podle tohoto nálezu soudy nemusí nutně akceptovat způsob výpočtu určený vyhláškou o způsobu stanovení náhrady škody za neoprávněný odběr, ale mohou jej akceptovat pouze zčásti, mohou jej náležitě modifikovat či jej dokonce zcela vyloučit. Cílem je dosáhnout, aby zjištěná škoda co nejvíce přiblížila škodě skutečné, a aby nesledovala potrestání spotřebitele, ke kterému slouží především předpisy trestního práva. Za účelem dosažení spravedlivého výpočtu se soudy mohou opřít například o předchozí historii spotřeby energie neoprávněného odběratele nebo i výši škody, která byla určena prostřednictvím znaleckých posudků.

Lázeňská vyhláška zrušena

Ústavní soud ČR zrušil s účinností ke dni 31.12.2014 vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou a léčebně rehabilitační péči (tzv. lázeňskou vyhlášku), která výrazně omezila pobyty v českých lázních a přispěla k tomu, že se mnohé lázně ocitly na pokraji bankrotu. Rozhodnutí Ústavní soudu lze jen přivítat a současně doufat, že jeho odložená účinnost nepřinese negativní dopady na ta lázeňská zařízení, která již nyní bojují o svou existenci.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz